טא'צ תויורכיה םימורופ תוחול

[חיתפל ךופהל] [ונל ובתכ] [הרזח]

תוסיט

םיליד

סרוט ריפוא
Israline
אתסיא 
ליד-רפוס
לוורט-טנ
םיליד
םיעשתה הקדה

לארשי-הפועת יתוריש

לע לא
רייארשי
ןוירוג-ןב הפועתה למנ
עיקרא

תוימלוע הפועת תורבח

America West Airlines
Swissair
Lufthansa
Delta Airlines
British Airways
Austrian Airlines
KLM
Turkish Airlines
Continental Airlines
Air France
Alitalia
TWA

הפועת תורבח סקדניא

הפועת למנ
All Airlines of the World
world airlines
תובורק תוירוגטק
 ןולמ יתב
בכר תרכשה
תועיסנ ידרשמ
תופמ
ריוא גזמ
םילויט
 

[חוודל ידכ ןאכ וצחל]  וילע ונל וחוודת םא דואמ םכל הדונ ?רובש קניל תאצמ