טא'צ םימורופ תויורכיה תוחול יאנפ ןיזגמ טרופס םיבשחמ הקיסומ םיקחשמ תודרוה תוינק ישאר
 

ןייל ןוא םילימ םוגרת

.תונוש תופש -11ל ןייל ןוא םוגרת תייצפוא םכל תורשפאמ ןוליבבו GOOP
הציחל י"ע ךל תרשפאמו,בשחמה תלועפ תעב עקרב תבשויה הנכות הניה ןוליבב
םוגרת תואסריג ןווגמב העיגמ הנכותה,םגרתל ךנוצרבש הלימל ידימ םוגרת לבקל
... דועו תינמרג,תיתפרצ,תירביעל,תילגנאל םוגרת :ןוגכ

!ןאכ ץחל אנא הנכותה תדרוהל

היוצרה הלימה תא ובתכ טושפ,ןאכ ךרד וצרתש הלימ לכ םגרתל ולכות ןכ ומכ
"וישכע םגרת" וצחלו םגרותתש םיצור םתאש הפשה תא ורחיב "הלימה" ןולחב

!וישכע םגרת


:הלימה

?השוע "ןוליבב" דוע המ תוארל הצור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel HyperBanner Network