טא'צ םימורופ תויורכיה תוחול יאנפ ןיזגמ טרופס םיבשחמ הקיסומ םיקחשמ תודרוה תוינק ישאר

לעושה

דמחנו ביבח לעוש
ויתוליעפב םכתוא עשעשיש
ךסמה יבג לע תונושה

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 285 : ץבוקה לדוג

זגה שיא

קיחצמו ןמש שיא
זג ררחשיו רורפג קילדיש
ךסמה יבג לע סוטיו

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 270 : ץבוקה לדוג

תינפיה

רשא תינפי הרענ
ןולח לכ לע תחנב בשת
ליעפ היהיש

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 122 : ץבוקה לדוג

הקישנ

ףולשת וזה הביבחה תומדה
הל ורמגיש דע תונתמ ינמ לכ קיתהמ
הביבח הקישנ םכל קיבדת זאו

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 202 : ץבוקה לדוג

תיכאלמה

הדובעה ןחלוש לע וכלהי םירבכע
הפמופ םע םהמ רחאב עוגפל ולכותו
המקנה אובת זאו

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 238 : ץבוקה לדוג

 


 
Israel HyperBanner Network