טא'צ םימורופ תויורכיה תוחול יאנפ ןיזגמ טרופס םיבשחמ הקיסומ םיקחשמ תודרוה תוינק ישאר

ןכוסמה לותחה 

ךליש לותח והז עגושמה לותחה
םיפוצרפו תויוטש ינימ לכ השעיו ץורי
םכלש הדובעה ןחלוש לע

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 229 : ץבוקה לדוג

שלוגה 

לע שולגיש ביבח ןשלג
םכלש הדובעה ןחלוש יבג
תורוצ ינימ לוכב

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 173 : ץבוקה לדוג

תחפונמ הרוחב

חפנמ דואמ ןמש שיא
הרוחב הרוצב ןולב
...ןייניע דבאל אל תוריהז

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 427 : ץבוקה לדוג

היינט לש םינולבה 

תונפשח עפומב הינט
...ץצופמו ביהרמ
...תרתוימ הלימ לכ

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 429 : ץבוקה לדוג

תיכאלמה 

ףפועתתו ףחרתש תיכאלמ
ןחלוש יבג לע האנהב הל
הדובעה

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 81 : ץבוקה לדוג

 


 
Israel HyperBanner Network