טא'צ םימורופ תויורכיה תוחול יאנפ ןיזגמ טרופס םיבשחמ הקיסומ םיקחשמ תודרוה תוינק ישאר

אתפאז אתפס

תצרמנ אתבס שי רשאכ הרוק המ
,לגרודכב קחשל הצורש
...ירוקמ דואמ ? רודכ ןיא לבא

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 589 : ץבוקה לדוג

ליפה לש תחתה

םיליפה לוכב ותאנהל דבוע תויח ןגב דבוע
תורקל דמוע יופצ אל דואמ אוהשמ ךא
ליפה לש תחתה ךותב ומצע אצמי הרהמ דע

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 677 : ץבוקה לדוג

םוריעב החינצ

ומצע תא ררבאל טילחב שיאה
םינותחת אלל הציפק עציב ןכל
... ולש "לוגנורטש"ל בל ומיש

!ןאכ ץחל הדרוהל MB 4.18 : ץבוקה לדוג

קלודה רנה

םדרנ הארנכו ,רנב קיזחמ דליה
ןיחבמ אלו הדימע ידכ ךות
תורעשה תא ול ףרוש רנה יכ

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 453 : ץבוקה לדוג

ץרמה ףיטח

ותרזעל אב ץרמ אלמ רוחב
קזנ םרוג ךא ,ןמש שיא לש
ותעידי אלל רתוי לודג

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 1.91 : ץבוקה לדוג

 


 
Israel HyperBanner Network