טא'צ םימורופ תויורכיה תוחול יאנפ ןיזגמ טרופס םיבשחמ הקיסומ םיקחשמ תודרוה תוינק ישאר

חירהל בהואש ףוק

השעי אלש השעמ השוע ףוקה
תחתל התוא סינכמ ולש דיה תא חוקל אוה
...העיתפמ אל האצותה ...הז תא ףינסמ זאו

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 373 : ץבוקה לדוג

ןבצעמ בשחמ

םיבצעה לע תולעל םילוכי םיבשחמ
ול ולעש הארנכ ונינפלש הרקמב
...םיבצעה לע שממ

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 278 : ץבוקה לדוג

ריוא ץחל

הריסה תא ונבל חפנמה אבא
ץפוקו םוקמ םושמ ןבה חיגמ עתפלו
םיענ אל אוהשמל םרוגו ריואה תריס לע

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 961 : ץבוקה לדוג

יביטמיטלואה טרסה

2 תא םירבחמש הרוק המ
םינמזה לוכב תופוקה ירבוש
םיבכוכה תמחלמו קינאטיטה

!ןאכ ץחל הדרוהל MB 3.59 : ץבוקה לדוג

ןמרח רומח

חותפה הדשב ןברחל הצורש שיאב השעמ
רופיסל ךפוה ...דואמ ןמרח רומחבו
.יגארט ףוס םע שגרמ הבהא

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 2.56 : ץבוקה לדוג

 


 
Israel HyperBanner Network