טא'צ םימורופ תויורכיה תוחול יאנפ ןיזגמ טרופס םיבשחמ הקיסומ םיקחשמ תודרוה תוינק ישאר

הנאריפה יגדו לייברג

םיסינכמ רשאכ הרוק המ
?הנאריפ יגד לש םוירווקא ךותל רגוא
...המיענ אל האצותה

!ןאכ ץחל הדרוהל MB 1.52 : ץבוקה לדוג

תוצפקה

ץיפקהל םילוכי התא םיימעפ המכ
ררבל ולכות הז קחשמב , ? לגרודכ
...האנה לש תובר תועש

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 444 : ץבוקה לדוג

ללמואה גדה

ללמוא יכה גדה םכינפל
...המדאה ינפ לע
!הז בצמב וריאשהל וגאדת םתאו

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 278 : ץבוקה לדוג

שאר םיצפוק

שאר תציפק תורחת
ולשמ ןונגיס רוצי לכל רשאכ
.יח אצוי ימ הלאשה תלאשנ

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 920 : ץבוקה לדוג

ילש ןטקה ףוקה

יוטיבה לע הידוראפ
"ילש ןטקה ףוקה תא תוארהל"
...רתויב עורג ישפוח םוגרתב

!ןאכ ץחל הדרוהל MB 804 : ץבוקה לדוג

 


 
Israel HyperBanner Network