טא'צ םימורופ תויורכיה תוחול יאנפ ןיזגמ טרופס םיבשחמ הקיסומ םיקחשמ תודרוה תוינק ישאר

תולוגנרת

היפיפי הקיפארג םע קחשמ
רתויש המכב תוריל איה הרטמה רשאכ
.ןותנ ןמזב תולוגנרת

!ןאכ ץחל הדרוהל MB 2.03 : ץבוקה לדוג

לגורקימב רגוא

תשרב םימסרופמה םינוקחשמה דחא
לגורקימב רגואה תא תונעל םכילע
. הנירק תומצוע רפסמ שי רשאכ

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 734 : ץבוקה לדוג

םידמגה גנילואב

קיחצמ גנילואב קחשמ
הרטמה םה םינטק םידמג רשאכ
.םהלש תוקיחצמ תורעה בלשמ קחשמה

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 876 : ץבוקה לדוג

ןיסי דמחא

עשעשמו ביבח תוירי קחשמ
רוביג לש ותומד תא םלגל םכילע
תורטמל תורילו עונלוקה רנא'זמ

!ןאכ ץחל הדרוהל MB 2.1 : ץבוקה לדוג

אתבס ידש

םיליגרת המכ םכינפב גיצת אתבס
םיידשה רומישו רוזיחל
.שלח בל ילעבל תצלמומ הנניא הייפצה

!ןאכ ץחל הדרוהל MB 1.1 : ץבוקה לדוג

 


 
Israel HyperBanner Network