טא'צ םימורופ תויורכיה תוחול יאנפ ןיזגמ טרופס םיבשחמ הקיסומ םיקחשמ תודרוה תוינק ישאר

תורפה ייח

םניא ונמלועב תורפה ייח
ונל המדנש ומכ םילק
...רומח בצמה המכ דע שיחממ הז ןוטרס

!ןאכ ץחל היפצל

קזחה רפסמה

?69 סקסה תחונת הרצונ ךיא
?ךכ ךל םיארוק המלו
...אבה ןוטרסב תולאשל תובושתה לכ

!ןאכ ץחל היפצל

םיערה םירוחבה

ביבס הירטסיהה תרגסמב
ירוקמ קחשמ הנה - ןדאל ןב המסוא
!יתימא קחשמ וניא והז לבלבתהל אל

!ןאכ ץחל היפצל

!יתימא רופיס

ססובמ אבה ןוטרסה
תואיצמב יתימא הרקמ לע
!ןוכנ הז לבא ןימאהל השק

!ןאכ ץחל היפצל

המיענ הסיט

םירבח ינשב השעמ
סוטל בהוא דחאה
ףרוטמ םיהבג דחפ ינשלו

!ןאכ ץחל היפצל

 


 
Israel HyperBanner Network