טא'צ םימורופ תויורכיה תוחול יאנפ ןיזגמ טרופס םיבשחמ הקיסומ םיקחשמ תודרוה תוינק ישאר

תוצלפה

ןימאהל השק הזש המכ
תוצילפמ םישנ םג ךא
תונהנ םגש החכוהה הנה

!ןאכ ץחל היפצל

?ומוה וקסיס

וקסיס םסרופמה רמזה םאה
?ןוראב קומע ייג אוה
?וב םידשוח ללכב לזזעל המלו

!ןאכ ץחל היפצל

C B A ה תויתוא תא דומלל

םסופמה C B A רישה תא ריכמ אל ימ
רישה לש היצמינא ןוטרס הנה
...םידליל אל שממ !תוריהז לבא

!ןאכ ץחל היפצל

אבה רודה תודרשיה

?תודרשהה קחשמ תא םיריכמ
השדחה הרדיסה תא שי וישכע
גניטייר יאיש רובשת יכ קפס יא

!ןאכ ץחל היפצל

ונרופ

יטרסב היפצ םאה
?ונילע העיפשמ ונרופ
!אבה ןוטרסב הבושתה

!ןאכ ץחל היפצל

 


 
Israel HyperBanner Network