hjuyu
טא'צ םימורופ תויורכיה תוחול יאנפ ןיזגמ טרופס םיבשחמ הקיסומ םיקחשמ תודרוה תוינק ישאר

ירוטסימ ךויח

הזיל הנומ הקחצ המל
ודרנואל התוא רייצ רשאכ
? הביס התיה םאה

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 359 : ץבוקה לדוג

ורנומ ןילרמ

ורנומ ןילרמ המל
ללגב תרכומ יכה
?תפפועתמה הלמשה תניצס

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 509 : ץבוקה לדוג

םיטרסהמ הבהא

םתיצר םימעפ המכ
לודגה ךסמב תומדהש
?םכב אקווד בהאתת

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 886 : ץבוקה לדוג

בהאמה

היה יכ םתעדי םאה
?ידוס בהאמ דואמ ינימל
...הל קר אלו

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 718 : ץבוקה לדוג

הכלמה ףונפינ

םכמצעל םתבשח
ףונפינ דעונ המל
?םסרופמה הכלמה

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 486 : ץבוקה לדוג

 


 
Israel HyperBanner Network