טא'צ םימורופ תויורכיה תוחול יאנפ ןיזגמ טרופס םיבשחמ הקיסומ םיקחשמ תודרוה תוינק ישאר

תומיגד

ורקיע תא ודמלת הז ןוטרסב
...םסרופמה טפשמה לש
"ןורחא קחוצש ימ קחוצ"

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 401 : ץבוקה לדוג

םיבכוכה תמחלמ

םירוכמה לכל הבוח ךסמ ןוטרס
ןאכ אצמנ וטרסה רופיס לכ
תקייודמו תרצוקמ הרוצב

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 917 : ץבוקה לדוג

רקאה

ירוחאמ יתימאה רופיסה
ןוגטנפה יבשחמל תוצירפה
...רקאהה תמאב ימ

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 396 : ץבוקה לדוג

ישונאה םונגה טקייורפ

וליג םינעדמהש יתימאה רופיסה
ישונאה םונגה טקייורפ ירוחאמ
(ןבומ היהי לוכה הז ןוטרס וארתש רחאל)

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 408 : ץבוקה לדוג

... בוש יתצלפה ספווא

סריפס ינטירב לש םסרופמה הריש
תשדוחמה הסריגב
.םיזגה יבבוחל דואמ ץלמומ פילק

!ןאכ ץחל הדרוהל KB 712 : ץבוקה לדוג

 


 
Israel HyperBanner Network