טא'צ םימורופ תויורכיה תוחול יאנפ ןיזגמ טרופס םיבשחמ הקיסומ םיקחשמ תודרוה תוינק ישאר

[םירתא סקדניא] [הרזח]

םכלש תיבה רתאל Goop.co.il רתאה תכיפה

 GOOP תא ורידגהש םישלוגה יפלא תורשעל ףרטצהל םתרחבש םיחמש ונא
.םהלש החיתפה ףדכ

םתרבחתהש עגרב בשחמה ךסמ לע הלועה ןושארה רתאה וניה החיתפ ףד
בטימ תא םכינפב שרופו תוריהמב הלוע רשא GOOP רתא .טנרטניאל
הליעומו הנהמ השילגל הבוט הלחתה תדוקנ הווהמ ,ינכדע עדימו םירושיקה
.טנרטניאב

?הז תא םישוע ךיא זא
:םישמתשמ םתא (Browser) ןפדפד הזיאב יולת

!ןולחב וצחל תיטמוטוא הלועפה עוציבל

 

:Netscape Navigator ישמתשמל

.Options טירפתב General Preferences טירפתה תא רוחבל שי
Home page location היצפואב רוחבל שי ,Appearense תסטרכב
:ןולחב םושרלו Startup ב רשא
http://www.goop.co.il
.ןפדפדב עובקה החיתפה ףדכ רתאה עבקנ הלועפה רושיא רחאל
 
:Netscape Communicator ישמתשמל
 
.Edit טירפתב Preferences טירפתה תא רוחבל שי
:Navigator תירוגטקב רשא Location ןולחב םושרל שי
http://www.goop.co.il
.ןפדפדב עובקה החיתפה ףדכ רתאה עבקנ הלועפה רושיא רחאל
 
(**):Explorer 4 ישמתשמל
 
.View טירפתב Options טירפתה תא רוחבל שי
:Address ןולחב םושרל שי ,Navigation תסטרכב
http://www.goop.co.il
.ןפדפדב עובקה החיתפה ףדכ רתאה עבקנ הלועפה רושיא רחאל
 
(**):Explorer 5 ישמתשמל
 
Internet Options -ב רוחבל שי (םילכ) Tools טירפת ךותמ
.(טנרטניא תויורשפא)
:Address ןולחב ,םושרל שי Navigation תסטרכב
http//:www.goop.co.il
החיתפה ףדכ רתאה עבקי הלועפה רושיא רחאל .(רושיא) Ok לע ץוחללו
.ןפדפדב עובקה
 

(בוהצה ןולחב יטרפל - תיטאמוטוא הלועפה עוציבל תורשפא שי ררולפסקא ישמתשמל **)

 

Israel HyperBanner Network